Programy publikowania Open Access w 2021 rokuCambridge University Press

Program publikowania otwartego Cambridge University Press

Ostatnia aktualizacja 5.10.2021: do tej pory zostało wykorzystane 38 artykułów. Program działa od 1 stycznia 2021 r. bez ograniczeń liczby artykułów.

Biblioteka Główna uprzejmie informuje, że UPWr przystąpił do programu publikowania otwartego Cambridge University Press, który przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych do instytucji, będących członkami konsorcjum CUP, w tym UPWr.

Program umożliwia autorom bezpłatne publikowanie w otwartym dostępie artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. Autorzy z UPWr są uprawnieni do bezpłatnego publikowania otwartego w 156 czasopismach CUP (hybrydowych i otwartych) z subskrybowanej przez UPWr kolekcji STM 2021.

Autorzy korespondencyjni, którzy wysyłają artykuł do recenzji, powinni wykazać swoją przynależność instytucjonalną, np. podając swój identyfikator Orcid. Zalecane jest także korzystanie z emaila instytucjonalnego, co ułatwi identyfikację instytucji autora.

Po recenzjach oraz po zaakceptowaniu artykułu przez zespół redakcyjny czasopisma, autor otrzyma wiadomość email wraz z linkiem
do strony danego czasopisma, na której znajdują się formularze niezbędne do przygotowania umowy licencyjnej. Autor, który chce opublikować artykuł otwarty, powinien wybrać jeden z dwu formularzy w sekcji „Open Access Articles” oraz wybrać wersję licencji Creative Commons. Wybór formularza zależy od tego, czy właścicielem praw autorskich danej publikacji jest autor/autorzy publikacji, czy też jego/ich pracodawcy. Po wypełnieniu i złożeniu formularza przez autora, artykuł jest kierowany do zatwierdzenia publikacji w ramach programu przez koordynatora, a po zakończeniu procesu autor otrzyma wiadomość email z potwierdzeniem, że artykuł zostanie opublikowany w otwartym dostępie.

Cały proces opisany jest krok po kroku w przewodniku „Step-by-step guide to publishing Open Access in Cambridge Journals”.

Koordynatorem licencji i programu CUP od 2021 r. jest firma Ebsco – osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com.

Więcej informacji


Elsevier

Program publikowania otwartego Elsevier

Ostatnia aktualizacja 30.11.2021: Uprzejmie informujemy, iż liczba dostępnych artykułów w programie A publikowania otwartego Elsevier została osiągnięta i program A został zamknięty.

W ramach licencji krajowej Elsevier w latach 2019-2021 działa program publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych. Program ma dwie części: A oraz B i obejmuje 1778 czasopism hybrydowych
oraz gold open access. Na rok 2021, w programie A, przeznaczonych jest 1500 artykułów finansowanych
w całości
. Program A dotyczy wyłącznie artykułów wysłanych do czasopisma w 2021 r. i po ich przyjęciu do publikacji.

Program B jest kontynuowany bez przerwy w 2021 r. dla artykułów wysłanych do czasopisma w 2019 lub 2020 r. Artykuły wysłane do czasopisma w 2021 r. będą mogły być zgłaszane do programu A, a dopiero po jego wyczerpaniu – do programu B.

Uwaga: przedmiotem finansowania w programie A oraz przedmiotem zniżki w programie B jest opłata za publikację otwartą Article Processing Charge (APC). Katalogowe ceny APC (bez zniżki) są dostępne na stronie wydawcy, ale cennik ten zawiera tylko informacje dla podstawowego typu artykułu Full Length Article, oraz nie uwzględnia dodatkowych zniżek do APC, które mogą być stosowane przez redakcje. Wiążące informacje o cenie APC dla danego artykułu przed i po zniżce z tytułu programu B są podane w formularzu Rights and Access.

Niektóre czasopisma pobierają dodatkowe opłaty, np. opłatę od liczby stron (Page Charge) lub za dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej itp.). Opłaty te są opisane w instrukcjach dla autorów na stronach domowych poszczególnych czasopism oraz są wskazane na specjalnej stronie, do której autor zostaje skierowany przez redakcję po akceptacji artykułu do druku. Opłaty te nie są podane w formularzu Rights and Access, w którym wskazana jest tylko opłata APC. Dodatkowe opłaty są rozliczane między czasopismem i autorem na podstawie osobnej faktury niezależnej od faktury za APC wystawianej w przypadku programu B.

Kontakt na adres: joanna.latwis@upwr.edu.pl

Więcej informacji


logo_MDPI

Program publikowania otwartego MDPI

MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) to akademicki wydawca ponad 200 tytułów czasopism w modelu Open Access.
Udział Biblioteki Głównej w projekcie MDPI umożliwia pracownikom naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu skorzystanie
z 10% zniżki w opłacie za opublikowanie artykułów w czasopismach tego wydawcy.

Więcej informacji


Oxford University Press

Program publikowania otwartego Oxford University Press

Ostatnia aktualizacja 15.11.2021: do tej pory zostało wykorzystane 51 z puli 100 artykułów. Autorzy zainteresowani zmianą sposobu publikacji proszeni są o kontakt z Ebsco (AAbramowska@ebsco.com). Program został wznowiony w lipcu 2021 r. po podpisaniu umowy na ten rok. Artykuły opublikowane w 1. połowie roku w modelu tradycyjnym mogą zostać zamienione na model otwarty (retroaktywacja).

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum OUP, które dodatkowo zgłosiły się do programu publikowania, w tym UPWr. Program obejmuje 348 czasopism hybrydowych OUP (uwaga: lista zawiera również czasopisma, które nie są włączone do programu, patrz opis 4 kolumna). Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów OA przyjętych do publikacji w bieżącym roku. W 2021 r. pula artykułów OA w programie wyniesie ok. 100 artykułów. Pula ta nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji.

Autor artykułu zaakceptowanego do publikacji wypełnia formularz on-line zgodnie ze wskazówkami. Autor korespondencyjny powinien posługiwać się adresem email z domeny instytucji uczestniczącej w programie, co gwarantuje, że system automatycznie prześle zapytanie o weryfikację artykułu do administratora konsorcjum. Autor posługujący się emailem spoza domeny instytucji po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji powinien dodatkowo skontaktować się z koordynatorem.

Koordynatorem licencji i programu OUP od 2021 r. jest firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com. Dostępna jest także informacja o konsorcjum na stronie wydawcy.

Więcej o programie


logo_science_advances

Program publikowania otwartego Science Advances

Krajowa opłata licencyjna Science finansowana przez MEiN pokrywa koszt publikacji w czasopiśmie Science Advances do 10 artykułów
z Polski rocznie. Oferta przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym w polskich instytucjach objętych licencją Science (wśród nich UPWr), którzy wskazali tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. Wydawnictwo samo identyfikuje takie artykuły, ale autorzy korespondencyjni, których artykuły zostały przyjęte do druku, mogą dodatkowo kontaktować się z ICM na adres wbn@icm.edu.pl w celu skorzystania z programu.

Więcej informacji


Logo_Springer

Program publikowania otwartego Springer

Ostatnia aktualizacja 10.11.2021: do tej pory zostało wykorzystane 1730 z puli 2176 artykułów z puli na 2021 r.

UWAGA: Od 1 stycznia 2021 r. program działa z nową roczną pulą 2176 artykułów przyjętych do publikacji w 2021 r.

Program publikowania otwartego Springer umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC-BY w ponad 1900 czasopismach hybrydowych Springer, które mogą zawierać zarówno artykuły otwarte, jak i artykuły tradycyjne dostępne w ramach płatnej subskrypcji czasopism. Koszty publikacji w ramach programu finansuje Wirtualna Biblioteka Nauki WBN ze środków MEiN.

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer w tym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana
w nagłówku artykułu z dokładnością wystarczającą do jednoznacznej identyfikacji z listą instytucji. Autor korespondencyjny może podać
w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentualnych współautorów artykułu nie ma znaczenia dla programu.

Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen. Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.

Pytania dotyczące publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych prosimy kierować bezpośrednio do wydawnictwa Springer Nature pod adresem oa.verification@springer.com lub do WBN wbn-admins@icm.edu.pl.

Więcej informacji


logo_taylor.jpg

Program publikowania otwartego Taylor & Francis

Ostatnia aktualizacja 1.10.2021: do tej pory zostało wykorzystane 17 artykułów. Program został uruchomiony w sierpniu 2021 r. Artykuły zaakceptowane w 2021 r. w modelu tradycyjnym mogą zostać zamienione na model otwarty (retroaktywacja).

Biblioteka Główna uprzejmie informuje, iż w roku 2021 UPWr przystąpił do programu publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych oraz gold open access wydawnictwa Taylor & Francis Group. Lista tytułów czasopism objętych programem przesłana przez wydawcę znajduje się w załączniku.

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliujących do instytucji, będących członkami konsorcjum T&F, w tym UPWr. Autorzy korespondencyjni, którzy wysyłają artykuł do recenzji, powinni wykazać swoją przynależność instytucjonalną korzystając z e-maila z domeny uczelnianej, co ułatwi identyfikację instytucji autora.

Uczelnia zadeklarowała kwotę depozytu do wykorzystania przez autorów- decyduje kolejność zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji. Koszty APC („Opłata za Publikację Artykułu”) dla poszczególnych tytułów czasopism objętych programem publikowania otwartego można sprawdzić na stronie.

Program zakończy się 31 grudnia 2021 r., a niewykorzystane środki z depozytu w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Administratorami programu są:
Joanna Łatwis joanna.latwis@upwr.edu.pl
Magdalena Stępień magdalena.stepien@upwr.edu.pl
Tel. 71 32 05 271

Więcej informacji