Programy publikowania Open Access w 2022 rokuZ programów publikowania otwartego mogą korzystać autorzy korespondencyjni afiliujący do UPWr, którzy w chwili przyjęcia artykułu do publikacji posiadają status aktywnego pracownika lub doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Zaleca się korzystanie z adresów mailowych z domeny UPWr.

Cambridge University Press

Program publikowania otwartego Cambridge University Press

UWAGA: Program został zawieszony do czasu podpisania nowej umowy.

Biblioteka Główna uprzejmie informuje, że UPWr przystąpił do programu publikowania otwartego Cambridge University Press, który przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych do instytucji, będących członkami konsorcjum CUP, w tym UPWr.

Program umożliwia autorom bezpłatne publikowanie w otwartym dostępie artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. Autorzy z UPWr są uprawnieni do bezpłatnego publikowania otwartego w 158 czasopismach CUP (hybrydowych i otwartych) z subskrybowanej przez UPWr kolekcji STM 2022.

Autorzy korespondencyjni, którzy wysyłają artykuł do recenzji, powinni wykazać swoją przynależność instytucjonalną, np. podając swój identyfikator Orcid. Zalecane jest także korzystanie z emaila instytucjonalnego, co ułatwi identyfikację instytucji autora.

Po recenzjach oraz po zaakceptowaniu artykułu przez zespół redakcyjny czasopisma, autor otrzyma wiadomość email wraz z linkiem
do strony danego czasopisma, na której znajdują się formularze niezbędne do przygotowania umowy licencyjnej. Autor, który chce opublikować artykuł otwarty, powinien wybrać jeden z dwu formularzy w sekcji „Open Access Articles” oraz wybrać wersję licencji Creative Commons. Wybór formularza zależy od tego, czy właścicielem praw autorskich danej publikacji jest autor/autorzy publikacji, czy też jego/ich pracodawcy. Po wypełnieniu i złożeniu formularza przez autora, artykuł jest kierowany do zatwierdzenia publikacji w ramach programu przez koordynatora, a po zakończeniu procesu autor otrzyma wiadomość email z potwierdzeniem, że artykuł zostanie opublikowany w otwartym dostępie.

Cały proces opisany jest krok po kroku w przewodniku „Step-by-step guide to publishing Open Access in Cambridge Journals”.

Koordynatorem licencji i programu CUP od 2021 r. jest firma Ebsco – osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com.

Więcej informacji


Elsevier

Program publikowania otwartego Elsevier

Uwaga

Autorzy wysyłający artykuły do czasopism wydawnictwa Elsevier powinni zabezpieczyć środki na ewentualną opłatę za publikowanie otwarte. W przypadku zbyt małej dotacji MEiN na licencję krajową Elsevier wraz z programem publikowania otwartego może zostać ograniczona lista tytułów oraz pula bezpłatnych artykułów w programie A.
W związku z tym wydawnictwo Elsevier wystawi faktury za artykuły przyjęte do publikacji po podpisaniu nowej umowy w przypadku wyczerpania puli w programie A lub gdy czasopismo zostanie wycofane z programu.


Wydawnictwo Elsevier zdecydowało o utrzymaniu w 2022 r. działania programu publikowania otwartego bez opłaty za publikowanie dla autorów (program A), mimo, iż nie są jeszcze ustalone warunki finansowania przez MEiN, zakres licencji i pula artykułów w programie na 2022 r. Wydawnictwo zapewniło, że w żadnym razie nie będzie oczekiwać refinansowania przez autorów lub instytucje, w których afiliowani są autorzy, artykułów opublikowanych w ramach tego programu przed podpisaniem nowej umowy krajowej, nawet jeżeli nie doszłoby do jej podpisania.
Program A dotyczy wyłącznie artykułów, które zostały wysłane do recenzji w bieżącym roku kalendarzowym (2022) i zostały zaakceptowane do publikacji. Artykuły, które były wysłane do recenzji w 2021 r. i zaakceptowane w 2022 r., mogą być publikowane w modelu otwartym na koszt autora i ze zniżką (program B).

W ramach licencji krajowej Elsevier w latach 2019-2021 działa program publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych. Program ma dwie części: A oraz B i obejmuje 1778 czasopism hybrydowych
oraz gold open access. Na rok 2021, w programie A, przeznaczonych jest 1500 artykułów finansowanych
w całości
. Program A dotyczy wyłącznie artykułów wysłanych do czasopisma w 2021 r. i po ich przyjęciu do publikacji.

Program B jest kontynuowany bez przerwy w 2021 r. dla artykułów wysłanych do czasopisma w 2019 lub 2020 r. Artykuły wysłane do czasopisma w 2021 r. będą mogły być zgłaszane do programu A, a dopiero po jego wyczerpaniu – do programu B.

Uwaga: przedmiotem finansowania w programie A oraz przedmiotem zniżki w programie B jest opłata za publikację otwartą Article Processing Charge (APC). Katalogowe ceny APC (bez zniżki) są dostępne na stronie wydawcy, ale cennik ten zawiera tylko informacje dla podstawowego typu artykułu Full Length Article, oraz nie uwzględnia dodatkowych zniżek do APC, które mogą być stosowane przez redakcje. Wiążące informacje o cenie APC dla danego artykułu przed i po zniżce z tytułu programu B są podane w formularzu Rights and Access.

Niektóre czasopisma pobierają dodatkowe opłaty, np. opłatę od liczby stron (Page Charge) lub za dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej itp.). Opłaty te są opisane w instrukcjach dla autorów na stronach domowych poszczególnych czasopism oraz są wskazane na specjalnej stronie, do której autor zostaje skierowany przez redakcję po akceptacji artykułu do druku. Opłaty te nie są podane w formularzu Rights and Access, w którym wskazana jest tylko opłata APC. Dodatkowe opłaty są rozliczane między czasopismem i autorem na podstawie osobnej faktury niezależnej od faktury za APC wystawianej w przypadku programu B.

Kontakt na adres: joanna.latwis@upwr.edu.pl

Więcej informacji


logo_MDPI

Program publikowania otwartego MDPI

MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) to akademicki wydawca ponad 200 tytułów czasopism w modelu Open Access.
Udział Biblioteki Głównej w projekcie MDPI umożliwia pracownikom naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu skorzystanie
z 10% zniżki w opłacie za opublikowanie artykułów w czasopismach tego wydawcy.

Więcej informacji


logo_science_advances

Program publikowania otwartego Science Advances

Program wstrzymany w 2022 r. do czasu przyznania przez MEiN środków na licencję krajową Science i podpisania nowej umowy z wydawcą

Krajowa opłata licencyjna Science finansowana przez MEiN pokrywa koszt publikacji w czasopiśmie Science Advances do 10 artykułów
z Polski rocznie. Oferta przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym w polskich instytucjach objętych licencją Science (wśród nich UPWr), którzy wskazali tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. Wydawnictwo samo identyfikuje takie artykuły, ale autorzy korespondencyjni, których artykuły zostały przyjęte do druku, mogą dodatkowo kontaktować się z ICM na adres wbn@icm.edu.pl w celu skorzystania z programu.

Więcej informacji


Logo_Springer

Program publikowania otwartego Springer

Uprzejmie informujemy, że 14.02.2022 program publikowania otwartego w ramach licencji krajowej Springer 2019-2021 został zamknięty (pula z 2021 r. została wyczerpana). Nowa pula programu na 2022 r. zostanie określona w trakcie negocjacji nowej umowy z wydawcą i zostanie uruchomiona po przyznaniu finansowania przez MEiN i podpisaniu nowej umowy, prawdopodobnie w marcu lub kwietniu 2022 r.

Autorzy, których artykuły zostały zaakceptowane po wyczerpaniu limitu otrzymają od wydawcy informację o możliwości opublikowania takich artykułów w modelu subskrypcyjnym lub w modelu open Access na koszt autora.


Program publikowania otwartego Springer umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC-BY w ponad 1900 czasopismach hybrydowych Springer, które mogą zawierać zarówno artykuły otwarte, jak i artykuły tradycyjne dostępne w ramach płatnej subskrypcji czasopism. Koszty publikacji w ramach programu finansuje Wirtualna Biblioteka Nauki WBN ze środków MEiN.

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer w tym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana
w nagłówku artykułu z dokładnością wystarczającą do jednoznacznej identyfikacji z listą instytucji. Autor korespondencyjny może podać
w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentualnych współautorów artykułu nie ma znaczenia dla programu.

Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen. Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.

Pytania dotyczące publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych prosimy kierować bezpośrednio do wydawnictwa Springer Nature pod adresem oa.verification@springer.com lub do WBN wbn-admins@icm.edu.pl.

Więcej informacji


logo_taylor.jpg

Program publikowania otwartego Taylor & Francis

Program został uruchomiony w sierpniu 2021 r. W 2022 r. działa w ramach wpłaconego depozytu.

Biblioteka Główna uprzejmie informuje, iż w roku 2021 UPWr przystąpił do programu publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych oraz gold open access wydawnictwa Taylor & Francis Group. Lista tytułów czasopism objętych programem przesłana przez wydawcę znajduje się w załączniku. Na stronie wydawcy można sprawdzić aktualne informacje odnośnie tytułów objętych programem i kosztach APC.

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliujących do instytucji, będących członkami konsorcjum T&F, w tym UPWr. Autorzy korespondencyjni, którzy wysyłają artykuł do recenzji, powinni wykazać swoją przynależność instytucjonalną korzystając z e-maila z domeny uczelnianej, co ułatwi identyfikację instytucji autora.

Autor artykułu zaakceptowanego do publikacji powinien wypełnić formularz on-line zgodnie z instrukcją wydawcy.

Uczelnia zadeklarowała kwotę depozytu do wykorzystania przez autorów- decyduje kolejność zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji.

Listy tytułów czasopism w dyscyplinach:

Administratorami programu są:
Joanna Łatwis joanna.latwis@upwr.edu.pl
Magdalena Stępień magdalena.stepien@upwr.edu.pl
Tel. 71 32 05 271

Więcej informacji