Vademecum użytkownika Biblioteki


Lokalizacja

Biblioteka Główna UPWr znajduje się na wewnętrznym dziedzińcu gmachu głównego Uczelni. Do budynku prowadzą dwa wejścia –
dla czytelników przeznaczone jest wejście II, naprzeciw budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.


Mapa kampusu (strona główna UP)
Mapa obiektów (strona główna UP)
top

Godziny otwarcia link

Kontakt link

Zapisy

Zapisy do Biblioteki realizowane są zdalnie. Wypełnioną i podpisaną Deklarację należy wysłać z uczelnianego konta e-mail, na adres: wypozyczalnia.bg@upwr.edu.pl

Do Biblioteki można się również zapisać wypełniając Deklarację na miejscu w Wypożyczalni.

W zależności od statusu czytelnika należy przedstawić następujące dokumenty:

 • studenci UPWr – elektroniczną legitymację studencką,
 • pracownicy UPWr oraz pracownicy szkół wyższych uczestniczących w porozumieniu uczelni wrocławskich – dowód osobisty oraz legitymację pracowniczą lub elektroniczną legitymację nauczyciela akademickiego,
 • emerytowani pracownicy UPWr – dowód osobisty oraz legitymację emeryta,
 • słuchacze studiów podyplomowych zapisywani są na podstawie dowodu osobistego oraz listy uczestników studiów podyplomowych, potwierdzonej przez kierownika studiów.

Wszyscy uprawnieni użytkownicy mają możliwość korzystania z Bibliotek Wydziałowych.

Studenci, pracownicy oraz doktoranci UPWr mają prawo zapisać się do bibliotek wrocławskich publicznych szkół wyższych. Podstawą zapisu, dla studentów i doktorantów, jest karta zobowiązań, którą należy pobrać w Bibliotece Głównej UPWr i wraz z legitymacją studencką przedstawić w bibliotece innej uczelni.

top

Konto biblioteczne

Konto biblioteczne umożliwia:

 • korzystanie z licencjonowanych zasobów elektronicznych z dowolnego miejsca po zalogowaniu (pracownicy, doktoranci, studenci, słuchacze studiów podyplomowych UPWr),
 • zamawianie, wypożyczanie, przedłużanie terminu zwrotu (prolongowanie) wypożyczonych książek,
 • sprawdzanie stanu konta (liczby zamówionych lub wypożyczonych książek, komunikatów o opłatach i blokadach),
 • zmianę hasła,
 • aktualizację adresu e-mail.

Konto biblioteczne jest aktywne dla:

 • studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych UPWr – na czas trwania studiów,
 • pracowników UPWr – na czas zatrudnienia w UPWr,
 • emerytowanych pracowników UPWr – 5 lat,
 • pracowników publicznych uczelni Wrocławia – 5 lat,
 • studentów publicznych uczelni Wrocławia – na czas trwania studiów.

Logowanie na konto:

  ID – numer pod kodem kreskowym na legitymacji studenckiej, doktoranckiej, numer legitymacji pracowniczej / nauczyciela akademickiego / numer karty bibliotecznej
  Hasło – 5 cyfr oznaczające dzień, miesiąc i ostatnią cyfrę roku urodzenia czytelnika (DDMMR)

top

Wypożyczanie

Książki należy zamawiać przez system biblioteczny. Odbiór książek w godzinach pracy Biblioteki.

Limity wypożyczeń:

 • pracownicy UPWr – 30 tytułów na okres jednego roku (dla książek o statusie „wypożycza się”),
 • doktoranci UPWr – 30 tytułów na okres jednego roku (dla książek o statusie „wypożycza się”) i 2 tytuły o statusie „na 7 dni”,
 • emerytowani pracownicy UPWr – 5 tytułów na 3 miesiące,
 • studenci UPWr - 20 tytułów na 6 miesięcy w Bibliotece Głównej (dla książek o statusie „wypożycza się”) i 2 tytuły o statusie
  „na 7 dni”,
 • studenci, doktoranci i pracownicy UPWr – 5 tytułów w Bibliotece Wydziałowej,
 • słuchacze studiów podyplomowych UPWr – 3 tytuły na 1 miesiąc,
 • studenci publicznych uczelni Wrocławia – 3 tytuły na 1 miesiąc,
 • pracownicy publicznych uczelni Wrocławia – 3 tytuły na 3 miesiące,
 • wszyscy uprawnieni do wypożyczania – 5 tytułów z księgozbioru beletrystycznego na 1 miesiąc,
 • inne osoby (za pobraniem kaucji) – 2 tytuły na 1 miesiąc.

Zamawianie, wypożyczanie i odbiór książek:

 • książki wypożyczane w Bibliotece Głównej zamawia się wyłącznie poprzez katalog komputerowy lub Multiwyszukiwarkę
  (zob. Filmy instruktażowe i instrukcje),
 • w Bibliotekach Wydziałowych książki wypożycza się bezpośrednio u bibliotekarza, z pominięciem procesu zamawiania,
 • zamówienia w Bibliotece Głównej realizowane są w ciągu 30 minut,
 • wypożycza się tylko jeden egzemplarz tego samego tytułu książki,
 • książki należy odebrać w ciągu 3 dni, książki o statusie wypożyczenia „na 7 dni” – w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia,
 • książki należy odebrać osobiście w Wypożyczalni BG za okazaniem legitymacji studenckiej / legitymacji pracowniczej / karty bibliotecznej,
 • zamówienia nieodebrane w terminie zostają anulowane.

Przedłużanie terminu zwrotu książek (prolongata):

 • okres wypożyczenia każdej pozycji można samodzielnie przedłużyć przed upływem terminu zwrotu (jeden raz),
 • prolongaty można dokonać zdalnie poprzez konto biblioteczne, osobiście w wypożyczalni lub telefonicznie: 71 320-5155,
 • kolejna prolongata jest możliwa wyłącznie po okazaniu książki.

top

Zwroty

Zwroty książek wypożyczonych z Biblioteki Głównej przyjmowane są poprzez wrzutnię, znajdującą się na zewnętrznej ścianie budynku Biblioteki. Gry planszowe należy oddawać w Wypożyczalni. Książki wypożyczone w Bibliotekach Wydziałowych należy zwracać w tych bibliotekach.

Mapa drogi do wrzutni
top

Rozliczanie kart obiegowych

Elektroniczna obiegówka dla studentów UPWr:

 1. W celu uzyskania poświadczenia na elektronicznej karcie obiegowej należy uregulować wszystkie zobowiązania wobec Biblioteki.
 2. Karta obiegowa uruchamiana jest w Dziekanacie danego Wydziału.
 3. Informacja o stanie rozliczenia dostępna jest poprzez konto na portalu USOS w zakładce „Obiegówki”.
 4. W przypadku braku zaległości po stronie studenta, karta obiegowa rozliczana jest bez jego udziału.
 5. W przypadku odnotowania zobowiązań, student zobligowany jest niezwłocznie je uregulować i zgłosić ten fakt Bibliotece telefoniczne (nr 71 320-5155) lub mailowo na adres: wypozyczalnia.bg@upwr.edu.pl

Karty obiegowe pracowników i doktorantów UPWr rozliczane są zdalnie lub na miejscu w Wypożyczalni.

top

Regulowanie należności

UWAGA: Należności prosimy wpłacać po zwrocie książek na konto:

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25
numer rachunku: PKO BP SA Wrocław 79 1020 5226 0000 6102 0680 5776
w tytule przelewu: imię i nazwisko + numer karty bibliotecznej + nieterminowy zwrot książek/inne

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres: wypozyczalnia.bg@upwr.edu.pl

Szczegółowe informacje
Cennik usług bibliotecznych i opłat

top

Korzystanie z licencjonowanych e-zasobów / zdalny dostęp

Pracownicy, doktoranci oraz studenci mają zdalny dostęp do wszystkich e-zasobów. Warunkiem korzystania z licencjonowanych źródeł jest zalogowanie się na aktywne konto biblioteczne.

Z zasobów elektronicznych można korzystać tylko na użytek własny, wyłącznie w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych, zgodnie
z warunkami umów licencyjnych i obowiązującą Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Szczegółowe informacje dotyczące zawartych umów licencyjnych dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Głównej przy poszczególnych kolekcjach.

Instrukcja logowania
E-zasoby


Korzystanie ze źródeł elektronicznych możliwe jest m.in. poprzez Multiwyszukiwarkę PRIMO. To uniwersalne narzędzie dostępne na stronie internetowej Biblioteki oraz stronie UPWr, które dzięki jednemu polu wyszukiwawczemu pozwala m.in. na:

 • otrzymywanie wyników wyszukiwania w jednym miejscu,
 • korzystanie z dostępu do pełnych tekstów elektronicznych książek, czasopism, baz danych,
 • przeszukiwanie wszystkich baz katalogu Biblioteki,
 • zamawianie książek,
 • sprawdzanie stanu swojego konta bibliotecznego.


M U L T I W Y S Z U K I W A R K A
Przewodnik użytkownika MULTIWYSZUKIWARKI

top

Korzystanie na miejscu

 1. Do korzystania z zasobów w czytelniach uprawnieni są wszyscy użytkownicy.
 2. Warunkiem korzystania z czytelń jest posiadanie karty bibliotecznej lub ważnego dokumentu tożsamości oraz wpisanie się do książki odwiedzin.
 3. Zbiory w czytelniach udostępniane są w wolnym dostępie do półek.
 4. Zdjęte z półki materiały należy odłożyć na specjalny wózek.
 5. Korzystając należy:
  • zostawić w szatni okrycia wierzchnie, a w szafkach depozytowych torby, plecaki, parasole,
  • wnieść tylko rzeczy potrzebne do pracy (laptop, notatki),
  • zgłosić bibliotekarzowi wnoszone materiały.

Czytelnia Ogólna – oferuje dostęp do zestawów podręczników i skryptów (wolny dostęp), umożliwia korzystanie z książek i czasopism zlokalizowanych w magazynach (po wcześniejszym złożeniu zamówienia u dyżurującego bibliotekarza), udostępnia materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

Czytelnia Czasopism – oferuje wolny dostęp do bieżących numerów czasopism naukowych oraz popularno-naukowych. Starsze roczniki czasopism znajdują się w magazynie – można z nich skorzystać po złożeniu zamówienia u bibliotekarza.

Centrum Obsługi Użytkowników – umożliwia korzystanie z licencjonowanych źródeł elektronicznych, norm w wersji elektronicznej
i drukowanej, udostępnia najnowsze nabytki Biblioteki oraz beletrystykę (wypożyczenia bezpośrednio z półek).

Czytelnia Pracy Grupowej/Projektowej – miejsce do spokojnej nauki oraz pracy w grupie nad realizacją wspólnych projektów. Istnieje możliwość rezerwacji czytelni (drogą mailową, telefonicznie lub osobiście w bibliotece).

top

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

 1. Wypożyczanie międzybiblioteczne ma na celu dostarczenie użytkownikom materiałów bibliotecznych, których nie posiada Biblioteka Główna UPWr ani inne biblioteki we Wrocławiu.
 2. Prawo do korzystania z usług Wypożyczalni posiadają: pracownicy, doktoranci, studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych UPWr.
 3. Zamówienie powinno zawierać dokładny opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji, nazwisko, telefon służbowy, numer karty bibliotecznej, e-mail zamawiającego. Może być ono dostarczone e-mailem na adres: wypozyczalnia.bg@upwr.edu.pl lub osobiście do pokoju nr 5 (wejście nr II do Biblioteki Głównej). Do zamówień płatnych należy dołączyć poświadczenie płatności uwierzytelnione przez kierownika odpowiedniej jednostki organizacyjnej Uczelni.
 4. Biblioteka ponosi odpowiedzialność za oryginalne materiały sprowadzane z innych bibliotek, dlatego udostępnia je wyłącznie na miejscu, w Czytelni Ogólnej, przez okres ustalony przez bibliotekę wypożyczającą i według ustalonych przez nią zasad.
 5. Czytelnik może być obciążony kosztem wykonania kserokopii oraz ceną przesyłki, jeśli biblioteka wypożyczająca wraz
  z kserokopiami prześle rachunek.
 6. Wszystkie zamówienia realizowane przez biblioteki zagraniczne są odpłatne. Biblioteka posiada dostęp online do systemu SUBITO. Możliwe jest elektroniczne zamawianie i dostarczanie tekstów artykułów z czasopism znajdujących się w bibliotekach niemieckich. Koszt sprowadzenia jednego dokumentu (artykuł do 20 stron) wynosi obecnie od 6 do 12 EUR (+ opłata bankowa).
top

Kopiowanie

Samoobsługowe urządzenie kopiujące znajduje się w Czytelni Ogólnej. Koszt 1 kopii – 0,30 zł.

top

Skan na życzenie

Na życzenie użytkownika jest możliwość otrzymania cyfrowych kopii artykułów z czasopism oraz fragmentów z książek drukowanych dostępnych w Bibliotece Głównej UPWr (zgodnie z obowiązującym prawem autorskim). Zamówienia można wysyłać online na adres wypozyczalnia.bg@upwr.edu.pl lub poprzez komunikator Zapytaj bibliotekarza.

top